Cena, jako instrument marketingu

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa cena jest instrumentem, dzięki któremu przedsiębiorstwo stymuluje popyt, ale jest również czynnikiem określającym długoterminową rentowność przedsiębiorstwa na rynku. Wybierając odpowiednią strategię cenową należy wziąć pod uwagę konsekwencje dwojakiego rodzaju tj.: zewnętrzne uwzględniające siłę nabywczą konsumentów i ceny produktów konkurencyjnych oraz wewnętrzne donoszące się do kosztów i rentowności. Decyzje podjęte przez przedsiębiorstwo powinny być spójne z decyzjami dotyczącymi pozycjonowania produktu na rynku oraz strategiami dystrybucji, dlatego znaczenie strategii cenowych można określić następująco; cena bezpośrednie; cena bezpośrednie; cena ustalona przez przedsiębiorstwo oddziałuje na postrzeganie produktów lub ich marki przez konsumentów; w zestawieniu z innymi instrumentami marketingowymi, cena jest łatwiejszym sposobem porównanie z konkurencyjnymi produktami i markami oraz  strategia cenowa musi być powiązana z innymi strategiami marketingu- mix. Cena ma na celu finansowanie strategii promocyjnej. Strategie cenowa musi brać pod uwagę strategie dystrybucji i gromadzenia marż zapewniająca osiągnięcie pożądanego stopnia dostępności produktu na rynku. Odnośnie zaś produktu, powinna podkreślać wysoką jakość. Dostrzegamy wobec powyższych znaczną zależność świata marketingu z kreowaniem cen, które jak wiemy powiązane jest również z naszym życiem i naszymi codziennymi zakupami. Proces ten, choć skomplikowany każdego dnia wchodzi na kolejny poziom innowacji.

error: Content is protected !!