Łańcuch dostaw w przedsiębiorstwie a zakupy zaopatrzeniowe

Pierwszym ogniwem łańcucha logistycznego jest zaopatrzenie. Każde przedsiębiorstwo według własnych potrzeb opierając się na zasadzie Just-in-time ustala współprace z dostawcami. Natomiast w celu minimalizacji zapasów dąży do usprawnienia tej współpracy. Obecnie za względu na niestabilność popytu najważniejsze jest, kiedy, a nie czy w ogóle może być dostarczony dany produkt. Współczesne przedsiębiorstwa bazują na tzw. koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw. Koncepcja ta obejmuje wszelkie fazy tworzenia oraz dostarczania cen logistycznych – od lokat pozyskania surowców, przez produkcję, do rozstrzygającego klienta w celu zaproponowania odpowiednich artykułów w odpowiednim miejscu oraz czasie, w odpowiedniej ilości tudzież jakości, przy właściwych kosztach, w wykorzystaniem nowoczesnej technologii informacji. Prawdopodobne korzyści powiązane z zastosowaniem inicjatywy zarządzania kontinuum dostaw. Tworzenie działu handlu zaopatrzeniowych w przedsiębiorstwie rozpoczyna się z chwilą podziału obowiązków, płaszczyzny odpowiedzialności w wybranych etapach zakupu. Jeśli zakupy zaopatrzeniowe są spore, praca w wydziale, który za nie jest odpowiedzialny może zostać podzielony między kilku pracowników, a każdy z nich będzie odpowiedzialny za określony teren zaopatrzenia. Na organizację nabytków zaopatrzeniowych oraz wszelakie prace działu zaopatrzeniowego w firmach ma indukcję struktura organizacyjna w określonym przedsiębiorstwie. Jest to proces bardzo złożony i nie przebiega on w każdym przedsiębiorstwie.

Franczyza, jako pomysł na swój biznes

Franczyza, zwłaszcza w realiach polskich, w których brak kapitału stanowi barierę rozwoju przedsiębiorstwa, jest metodą bezkapitałowego rozwoju rynku. Forma ta określana jest jako rozwój przez pączkowanie, stała się jedną z najskuteczniejszych technik rozwoju gospodarki. Z punktu widzenia kryterium osiąganego poziomu zysku i kosztów działania firmy, franczyza została uznana za najbardziej udaną koncepcję marketingową, jako dotychczas stworzono. W czasach załamania koniunktury gospodarczej, gdzie szanse na znalezienie stałej posady były małe, idealnym rozwiązaniem okazuje się założenie własnej działalności gospodarczej. Franczyza pozwala na rozpoczęcie działalności gospodarczej na określoną skalę ze znacznie mniejszym kapitałem niż ten, jaki byłby niezbędny w przypadku prób jej samodzielnego podejmowania. Własna działalności nierozerwalnie wiąże się ze znalezieniem wspaniałej koncepcji na biznes, wprowadzeniem marki na rynek i co się z tym wiąże jej promowaniem. Wszystkie te działania wymagają dużego nakładu pracy a przede wszystkim pieniędzy. Franczyza to również świetne pomysł dla wykwalifikowanych specjalistów, którzy chcą wynaleźć sposób na przybycie do potencjalnych klientów. Jest to udogodnienie nie tylko dla person rozpoczynających własną karierę oraz szukających sposobu na życie. Nie tylko dla początkujących start od zera jest dylematem. Największe kłopoty sprawiają powolne zdobywanie klientów, budowanie wizerunku firmy i marki, a nie jakby się mogło wydawać brak wizji działalności. Tak, więc franczyza powoli staje się doskonałym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, mających dobre przygotowanie teoretyczne, lecz problemy wiążą się z wyłożeniem dość sporych pieniędzy na reklamę. Reklama docierająca do właściwej liczby ludzi, aby skutecznie budowała wizerunek jest droga. Dołączenie pod znaną markę niweluje konieczność prowadzenia na dużą skalę działań marketingowych i zapewnia wygodę koncentracji na podstawowych zadaniach działalności.

Strategie przedsiębiorstwa a późniejsza sprzedaż

Strategia to „proces określania długofalowych celów i zamierzeń organizacji oraz przyjęcie kierunków działania, a także alokacji zasobów koniecznych do zrealizowania tych celów w możliwie najlepszy sposób”. Słowo strategia wywodzi się od greckiego stategus, będącego określeniem osoby, która dowodzi armią, tworząc między innymi koncepcję, sposobu prowadzenia walki. Etymologiczne podejście do tego słowa wskazuje na to, że strategia oznacza kierowanie armią, kampanią wojenną, umiejętnością planowania i prowadzenia bitew. Pojęcie strategii przedsiębiorstwa wywodzi się, zatem z sztuki wojennej, rozumiane jest, jako działania zmierzające do zrealizowania przyjętego przez to przedsiębiorstw celów lub grupy celów, usystematyzowanych według przyjętej hierarchii ważności, w warunkach określonych z jednej strony przez szeroko rozumiane zasoby będące w jego posiadaniu, z drugiej – przez otoczenie zewnętrzne tego przedsiębiorstwa, wytyczające i zarazem ograniczające pole manewru działania. Tak określone pojęcie strategii, dotyczy wykorzystania posiadanych zasobów w wyznaczonych przez konkurencję otoczeniu, aby możliwe stało się zrealizowanie przyjętych przez przedsiębiorstwo celów. Pojęcie strategii marketingowych można określić, jako wybór i określenie celów działania, wynikających z sytuacji rynkowej mających miejsce na podstawowych rynkach zbytu wytworzonych przez przedsiębiorstwo. Równocześnie można stwierdzić, że jest to wybór określonych zasad i reguł postępowania, nadających kierunek marketingowych działań tego przedsiębiorstwa.

Public relations a kupowanie

Public relations to zespół celowo dobranych działań, zapewniających systematyczne komunikowanie się przedsiębiorstwa z otoczeniem, mającym na celu nawiązanie i utrzymanie szeroko rozumianych więzi ze społeczeństwem oraz kształtowaniem pozytywnej opinii o całokształcie działalności przedsiębiorstwa. Jest to planowanie polegające na przekazywaniu przez przedsiębiorstwo specjalnie przygotowanych informacji, w celu stworzenia w otoczeniu tego przedsiębiorstwa pożądanego wizerunku o przedsiębiorstwie. W związku z tym pozwala to na lesze zintegrowanie się z tym otoczenie oraz ułatwieniu relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem. Tworzenie przez przedsiębiorstwo strategii promocji, musi dokonać wyboru będących do jego dyspozycji narzędzi, tworzących PR oraz określić zakres i intensywność jego stosowania, starając się przy tym, aby ich łączone stosowanie zrealizowało zamierzone celem. Podstawowym celem działań skierowanych do otoczenia jest kształtowanie świadomości istnienia danego przedsiębiorstwa oraz jego produktów na danym rynku, przedstawienie ich dalszego rozwoju, budowanie na tym tle odpowiedniego wizerunku i pozyskiwanie aprobaty otoczenie. Istnieje również public relations skierowany do wewnątrz przedsiębiorstwa jego zadanie jest tworzenie identyfikacji pracowników z przedsiębiorstwem oraz budowanie postawy zadowolenia a wręcz dumy z pracy w nim i z tworzonych w nim produktów. Istota public relations polega na tym, że spełniają one cały szereg szczegółowych zadań, które muszą być rzetelnie wykonane.

Strategie cenowe marketingu a promocja

Marketing jest zbiorem wielu zintegrowanych ze sobą działań, mających na celu kreowanie produktu wytwarzanego przez dane przedsiębiorstwo, oraz sposobów ich sprzedaży dla zaspokojenie potrzeb rynku. Aby sprzedać potencjalnemu klientów produkt, którego poszukuje nie wystarczy go posiadać. Konieczna jest jeszcze jego promocji w wybranym segmencie rynku, na którym przedsiębiorstwu zależy oraz stymulowanie popytu na dany produkt przedsiębiorstwa przez działalność w zakresie sprzedaży i promocji. Zatem skuteczna strategia marketingowa wymaga wprowadzenia również przemyślanego programu promocji i stałej komunikacji z rynkiem, który będzie realizował dwa powiązane ze sobą cele: informowanie potencjalnego nabywcy o istniejącym produkcie oraz nakłonienie go do jego zakupu. Program marketingowe powinien być oparty na różnych środkach promocji i komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, najważniejszymi z nich są; public relations, reklama, sprzedaż osobista oraz promocja sprzedaży. W celu osiągnięcia dopasowania popytu do podaży konieczne jest zorganizowanie komunikacji między partnerami handlowymi dla ułatwienie prowadzonej wymiany. Zadaniem producenta jest stworzenie wizerunku przedsiębiorstwa na rynku i promowanie produktów przedsiębiorstwa zgodnie z przyjętymi przez przedsiębiorstwo celami strategicznymi. Promocja wobec strategii marketingowej jest koniecznym posunięciem, aby marka nie została zapomniana, a tym samy zniknęła z rynku. Dbałość o to dla wielu przedsiębiorstw jest kluczowym celem.

Strategia niskich cen w przedsiębiorstwie

Aby podjąć decyzję o zastosowaniu strategii niskich cen przedsiębiorstwo musi być do tego przygotowane przez wnikliwa analizę rynku, przy czym jest to warunek konieczny do jej realizacji. Wynika to z faktu, iż można wówczas w dokładny sposób określić charakter popytu na dany produkt na rynku zbytu, zwłaszcza jego stopień cenowej elastyczność w poszczególnych segmentach rynku. Dopiero w taki sposób przygotowana analiza umożliwi praktyczne wykorzystanie korzyści płynących ze stosowania strategii penetracji rynku. Wśród tych korzyści z zastosowania przez przedsiębiorstwo strategii cen niskich możemy wyróżnić; niska cena zachęca nabywców do zakupu danych rodzajów produktów, co stwarza możliwość szybkiego wzrostu popytu na nie na rynku, na którym strategia ta jest prowadzona. Kolejno znajdziemy wypieranie konkurentów z rynku, zwłaszcza w przypadku, gdy ze względu na swój poziom kosztów nie mogą oni odpowiedzieć na decyzje danego przedsiębiorstwa również obniżanie cen wytwarzanych przez siebie produktów. Niska cena sprzedaży produktów na danym rynku nie przyciąga nowych konkurów, a także umożliwia uzyskanie korzyści wynikających z dużej skali produkcji i sprzedaży. Jednocześnie wdrożenie strategii niskich cen, opartych na niskim poziomie kosztów, niesie za sobą ryzyko zagrożenia dla danego przedsiębiorstwa. Strategia ta, choć chwytliwa nie jest zbyt stabilna, jednocześnie przy jej zastosowaniu należy dogłębnie przebadać rynek an który wchodzimy by jej wdrożenie nie było dla nas zgubnym posunięciem.

Cena, jako instrument marketingu

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa cena jest instrumentem, dzięki któremu przedsiębiorstwo stymuluje popyt, ale jest również czynnikiem określającym długoterminową rentowność przedsiębiorstwa na rynku. Wybierając odpowiednią strategię cenową należy wziąć pod uwagę konsekwencje dwojakiego rodzaju tj.: zewnętrzne uwzględniające siłę nabywczą konsumentów i ceny produktów konkurencyjnych oraz wewnętrzne donoszące się do kosztów i rentowności. Decyzje podjęte przez przedsiębiorstwo powinny być spójne z decyzjami dotyczącymi pozycjonowania produktu na rynku oraz strategiami dystrybucji, dlatego znaczenie strategii cenowych można określić następująco; cena bezpośrednie; cena bezpośrednie; cena ustalona przez przedsiębiorstwo oddziałuje na postrzeganie produktów lub ich marki przez konsumentów; w zestawieniu z innymi instrumentami marketingowymi, cena jest łatwiejszym sposobem porównanie z konkurencyjnymi produktami i markami oraz  strategia cenowa musi być powiązana z innymi strategiami marketingu- mix. Cena ma na celu finansowanie strategii promocyjnej. Strategie cenowa musi brać pod uwagę strategie dystrybucji i gromadzenia marż zapewniająca osiągnięcie pożądanego stopnia dostępności produktu na rynku. Odnośnie zaś produktu, powinna podkreślać wysoką jakość. Dostrzegamy wobec powyższych znaczną zależność świata marketingu z kreowaniem cen, które jak wiemy powiązane jest również z naszym życiem i naszymi codziennymi zakupami. Proces ten, choć skomplikowany każdego dnia wchodzi na kolejny poziom innowacji.

Cena, jako instrument marketingu

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa cena jest instrumentem, dzięki któremu przedsiębiorstwo stymuluje popyt, ale jest również czynnikiem określającym długoterminową rentowność przedsiębiorstwa na rynku. Wybierając odpowiednią strategię cenową należy wziąć pod uwagę konsekwencje dwojakiego rodzaju tj.: zewnętrzne uwzględniające siłę nabywczą konsumentów i ceny produktów konkurencyjnych oraz wewnętrzne donoszące się do kosztów i rentowności. Decyzje podjęte przez przedsiębiorstwo powinny być spójne z decyzjami dotyczącymi pozycjonowania produktu na rynku oraz strategiami dystrybucji, dlatego znaczenie strategii cenowych można określić następująco; cena bezpośrednie; cena bezpośrednie; cena ustalona przez przedsiębiorstwo oddziałuje na postrzeganie produktów lub ich marki przez konsumentów; w zestawieniu z innymi instrumentami marketingowymi, cena jest łatwiejszym sposobem porównanie z konkurencyjnymi produktami i markami oraz  strategia cenowa musi być powiązana z innymi strategiami marketingu- mix. Cena ma na celu finansowanie strategii promocyjnej. Strategie cenowa musi brać pod uwagę strategie dystrybucji i gromadzenia marż zapewniająca osiągnięcie pożądanego stopnia dostępności produktu na rynku. Odnośnie zaś produktu, powinna podkreślać wysoką jakość. Dostrzegamy wobec powyższych znaczną zależność świata marketingu z kreowaniem cen, które jak wiemy powiązane jest również z naszym życiem i naszymi codziennymi zakupami. Proces ten, choć skomplikowany każdego dnia wchodzi na kolejny poziom innowacji.

Marketingowe strategie cenowe

Cena jest sumą pieniędzy, działań i oczekiwań nabywcy wiążących się z nabyciem produktu lub usługi, które wywierają wpływ na dokonanie bądź zrezygnowanie z zakupu. W koncepcji marketingowej cenę należy traktować, jako wartość przedmiotu (produktu lub usługi) danej transakcji rynkowej, zgodną z oczekiwaniami nabywcy i sprzedawcy, wyrażona jest najczęściej w pieniądzu. Problemem zasadniczym przy przyjęciu takiego określenia jest rozwiązanie zagadnienia sposobu określenia wartości przedmiotu, dotyczącej danej transakcji rynkowej. Najważniejszym była i jest kosztowa formuła ustalenia ceny. Polega ona na oszacowaniu wielkości kosztu jednostkowego i dodania do niego określonej marży zysku. Najważniejsze dla firmy podczas podejmowania decyzji cenowych są koszty jednostkowe, gdyż zysk jest elementem, który umożliwia nadanie cenie elastyczności np. dostosowanie cen do cen konkurencyjnych. Niemniej jednak podczas podejmowanie decyzji do poziomu ceny, należy brać pod uwagę ponoszone koszty. Powinny być one dostosowane do jej poziomu, określonego na podstawie wielu czynników, a nie odwrotnie. Z punktu widzenia marketingu, ustalenie ceny nie powinno być ostatnia fazą podczas procesu decyzyjnego, lecz pierwsza stanowiącą punkt wyjścia dla dalszych działań marketingowych. Należy najpierw ustalić cenę na dany produkt i tak sterować kosztami, aby nie tylko zmieściły się one w przyjętym poziomie cen, ale również przedsiębiorstwo uzyskało zadowalający zysk. Wobec powyższych cena jest wówczas aktywnym parametrem.

Spadek sprzedaży płyt kompaktowych

Od kiedy do domów wszedł Internet zauważalna jest spadek sprzedaży płyt kompaktowych w wielu wytwórniach. Wszystko to spowodowane jest przede wszystkim dostępnością wybranej muzyki na witrynach internetowych. Nie wielu ludzie jednak zdaje sobie sprawę, że ściągając dany plik z muzyką z jakiekolwiek witryny nie płacąc za to popełniają przestępstwo. Jest im znacznie łatwiej wcisnąć ściągnij i po paru sekundach słuchać tej upragnionej nuty. Nie trzeba się wysilać, wobec dlatego ta forma jest znacznie popularniejsza. Niestety przez ten proceder ubolewa rynek muzyczny, który nie ma kapitału na wydawanie i promowanie artystów. Tak bardzo lubimy oglądać teledyski ulubionego artysty, jednak ściągając ich piosenki Internetu krzywdzimy ich i nie dajemy tym samym możliwości na dalszy rozwój. Niestety obawy wielu ekspertów rynku muzycznego potwierdzają się, że nawet kary nakładane na takich złodziei internetowych czy też próby blokowanie tego typu występków nic nie dadzą. Należy wobec tego przejść ze swoją ofertą do Internetu i już nie wykładać funduszy na produkcję płyt, a próbować utworzyć takie pliki w Internecie. W sklepie wirtualnym znacznie częściej nastąpi ich zakup. Zatem należy pomyśleć o rewolucji, która powinna odbyć się jak najszybciej, aby rybek ten nie przestawał istnieć. A płyty kompaktowe, choć przejdą do przeszłości to zawsze będą w świadomości wielu ludzi kochających muzykę. Niestety należy się z tym pogodzić, bowiem nie zatrzymamy postępu, który goni nieubłagalnie.

error: Content is protected !!