Strategie przedsiębiorstwa a późniejsza sprzedaż

Strategia to „proces określania długofalowych celów i zamierzeń organizacji oraz przyjęcie kierunków działania, a także alokacji zasobów koniecznych do zrealizowania tych celów w możliwie najlepszy sposób”. Słowo strategia wywodzi się od greckiego stategus, będącego określeniem osoby, która dowodzi armią, tworząc między innymi koncepcję, sposobu prowadzenia walki. Etymologiczne podejście do tego słowa wskazuje na to, że strategia oznacza kierowanie armią, kampanią wojenną, umiejętnością planowania i prowadzenia bitew. Pojęcie strategii przedsiębiorstwa wywodzi się, zatem z sztuki wojennej, rozumiane jest, jako działania zmierzające do zrealizowania przyjętego przez to przedsiębiorstw celów lub grupy celów, usystematyzowanych według przyjętej hierarchii ważności, w warunkach określonych z jednej strony przez szeroko rozumiane zasoby będące w jego posiadaniu, z drugiej – przez otoczenie zewnętrzne tego przedsiębiorstwa, wytyczające i zarazem ograniczające pole manewru działania. Tak określone pojęcie strategii, dotyczy wykorzystania posiadanych zasobów w wyznaczonych przez konkurencję otoczeniu, aby możliwe stało się zrealizowanie przyjętych przez przedsiębiorstwo celów. Pojęcie strategii marketingowych można określić, jako wybór i określenie celów działania, wynikających z sytuacji rynkowej mających miejsce na podstawowych rynkach zbytu wytworzonych przez przedsiębiorstwo. Równocześnie można stwierdzić, że jest to wybór określonych zasad i reguł postępowania, nadających kierunek marketingowych działań tego przedsiębiorstwa.

error: Content is protected !!